vatlieulamnha.com NHà CUNG C?P V?T LI?U X?Y D?NG HOàN THI?N PHú AN

vatlieulamnha.com
Title: NHà CUNG C?P V?T LI?U X?Y D?NG HOàN THI?N PHú AN
Keywords: ngói l?p, ngói am d??ng, ?á trang trí, g?ch men, g?ch ?p lát, g?ch trang trí, g?ch ngo?i th?t, g?m ?p t??ng, g?ch block, g?ch con sau, s?n n??c, b?t trét t??ng, ngói 22, ngói hài
Description: ngói l?p, ngói am d??ng, ?á trang trí, g?ch men, g?ch ?p lát, g?ch trang trí, g?ch ngo?i th?t, g?m ?p t??ng, g?ch block, g?ch con sau, s?n n??c, b?t trét t??ng, ngói 22, ngói hài
vatlieulamnha.com is ranked 4969102 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,030. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vatlieulamnha.com has 43% seo score.

vatlieulamnha.com Information

Website / Domain: vatlieulamnha.com
Website IP Address: 116.193.76.20
Domain DNS Server: ns4.zonedns.vn,ns3.zonedns.vn,ns2.zonedns.vn,ns1.zonedns.vn

vatlieulamnha.com Rank

Alexa Rank: 4969102
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vatlieulamnha.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,030
Daily Revenue: $11
Monthly Revenue $331
Yearly Revenue: $4,030
Daily Unique Visitors 1,016
Monthly Unique Visitors: 30,480
Yearly Unique Visitors: 370,840

vatlieulamnha.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Thu, 11 Aug 2016 04:46:59 GMT
Server Apache/2

vatlieulamnha.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
ngói l?p 7 0.67%
ngói am d??ng 0 0.00%
?á trang trí 2 0.29%
g?ch men 37 3.63%
g?ch ?p lát 1 0.13%
g?ch trang trí 0 0.00%
g?ch ngo?i th?t 0 0.00%
g?m ?p t??ng 1 0.14%
g?ch block 7 0.84%
g?ch con sau 0 0.00%
s?n n??c 1 0.09%
b?t trét t??ng 3 0.50%
ngói 22 0 0.00%
ngói hài 0 0.00%

vatlieulamnha.com Traffic Sources Chart

vatlieulamnha.com Similar Website

Domain Site Title
aothun5giay.com Aothun5giay.com - Nhà cung c?p áo thun chuyên nghi?p
giongtot.com Nhà cung c?p Gi?ng T?t
baonguthienphu.com Bào Ng? Thiên Phú
phongbenhdotquy.vn ??a ch? bán An Cung Ng?u Hoàng Hoàn Cao c?p Chính H?ng
dongnhanduong.com An Cung Ng?u Hoàng Hoàn ??ng Nhan ???ng Thu?c Chính H?ng
ancung.vn An Cung Ng?u Hoàng Hoàn Hàn Qu?c, Trung Qu?c Chính H?ng
phuyen.org H?i ??ng H??ng Phú Yên - Tr? V? Nhà
phudanh.vn NHà PH?N PH?I S? PHú DANH
nhadatphuquoc24.com TRANG TIN MUA BáN NHà ??T PHú QU?C
muabannhabinhthanhphunhuan.com Bán nhà Bình Th?nh- Phú Nhu?n

vatlieulamnha.com Alexa Rank History Chart

vatlieulamnha.com aleax

vatlieulamnha.com Html To Plain Text

NHà CUNG C?P V?T LI?U X?Y D?NG HOàN THI?N PHú AN Trang Ch? Gi?i Thi?u H? Tr? C?ng Trình Báo Giá Liên H? S?N PH?M G?CH MEN ?P LáT G?ch Men American Home G?ch Men Lát N?n 25X25 G?ch Men Lát N?n 30x30 G?ch Men Lát N?n 40x40 G?ch Men ?p T??ng 20X25 G?ch Men ?p T??ng 25X40 G?ch Men Vi?n T??ng 3x25 G?ch Men Vi?n T??ng 8x25 G?CH MEN CATALAN LáT N?N 30x30 CATALAN LáT N?N 40x40 CATALAN LáT N?N 40x40 TITAMI LáT N?N 50x50 CATALAN LáT N?N 50x50 TITAMI ?P T??NG 25x40 CATALAN ?P T??NG 25x40 TITAMI ?P T??NG 30x45 CATALAN ?P T??NG 30x60 CATALAN G?CH MEN M? ??C LáT N?N 25x25 LáT N?N 30x30 LáT N?N 40x40 LáT N?N 45x45 ?P T??NG 25X40 G?CH ?I?M 25X40 ?P T??NG 30x60 G?CH MEN ASIAN G?ch Men Lát N?n 40x40 G?ch Men Ngo?i Th?t 40x40 G?ch Men Lát N?n 50x50 G?ch Men Ngo?i Th?t 50x50 G?ch Men ?p T??ng 25x40 G?ch Men ?p T??ng 30X45 G?CH MEN PRIME G?ch Prime lát n?n 25x25 G?ch Prime lát n?n 30x30 G?ch Prime lát n?n 40x40 G?ch Prime lát n?n 50x50 G?ch Prime lát n?n 120x30 G?ch Prime ?p t??ng 25x40 G?ch Prime ?p t??ng 30x45 G?ch Prime ?p t??ng 40x90 G?ch Men Vi?n T??ng 7x25 G?ch Men Vi?n T??ng 8x25 G?ch Men Vi?n T??ng 7x30 Vi?n chan t??ng 12x40 G?CH MEN VIGLACERA G?ch Men Lát N?n 30x30 G?ch Men Lát N?n 40x40 G?ch Men Lát N?n 50x50 G?ch Men Lát N?n 60x60 Lát N?n Ngo?i Th?t 30x30 Lát N?n Ngo?i Th?t 40x40 Lát N?n Ngo?i Th?t 50x50 G?ch Men ?p T??ng 25x40 G?ch Men ?p T??ng 30x45 G?ch Men ?p T??ng 60x30 G?CH MEN TRANG TRí G?ch Men Vi?n T??ng 7x25 G?ch Men Vi?n T??ng 8x25 G?ch Men Vi?n T??ng 7x30 G?ch Men Vi?n T??ng 7x60 G?ch men vi?n t??ng 14x60 G?CH GRANITE ?P LáT G?ch Granite Nh?p Kh?u Bóng ki?ng toàn ph?n 60x60 G?ch Granite 60x60 G?ch Granite 60x60 Nhám G?ch Granite 80x80 G?ch Granite 30x60 G?ch Granite Lát N?n 15x60 G?ch Granite Lát N?n 15x80 G?ch Granite Lát N?n 15x90 G?ch granite lát n?n 20x100 G?ch Granite 100x100 G?ch Granite PRIME Granite lát n?n 60x60 Granite lát n?n 80x30 Granite ?p t??ng 60x30 Granite Vi?n T??ng 60x9 G?ch Granite Kim Phong G?ch Granite Th?ch Bàn Granite Mu?i Tiêu 40x40 Granite Mu?i Tiêu 50x50 Granite Mu?i Tiêu 60x60 GRANITE Nano 60x60 GRANITE NANOVA 60x60 GRANITE Nano 80x80 GRANITE NANOVA 80x80 G?ch Granite Viglacera Granite Nano Lát N?n 60x60 Granite gi? c? lát n?n 60x60 Granite van g? lát n?n 60x60 Granite Mu?i Tiêu 60x60 Granite Nano Lát N?n 80x80 Granite Mu?i Tiêu 80x80 Granite Nano Lát N?n 90x60 Granite ?p t??ng 60x30 G?ch Granite Taicera Granite Taicera 60x60 Granite Taicera 80x80 Granite Taicera 100x100 G?ch Granite CATALAN Granite lát n?n 60x60 G?CH GRANITE TRANG TRí Granite 30x30 Bóng Bi?n Granite 30x30 S?i ?á Granite 30x30 Hoa V?n Granite 30x30 Caro Granite 30x30 T? Ong Granite 30x30 Ch?m Bi Granite 30x30 ? Vu?ng G?CH G?M TRANG TRí G?ch G?m Lát N?n G?ch ??t Nung Lát N?n G?m ??t Nung Lát N?n G?ch Cotto Lát N?n G?ch G?m ?p T??ng G?m ??t Nung ?p T??ng G?ch Cotto ?p T??ng G?ch Granite ?p T??ng G?ch G?m Xay T??ng G?ch Xay Gi? C? G?ch B?ng Gió G?ch B?ng Gió ??t Nung G?ch Ki?ng L?y Sáng G?CH BLOCK Bê T?NG G?CH BLOCK X?Y G?CH BLOCK X?Y T??NG G?CH BLOCK LáT N?N G?CH LáT N?N V?NH C?U G?CH TERRAZZO G?CH CON S?U G?CH CH? I G?CH TR?NG C? G?CH BLOCK ?P T??NG G?ch ?p T??ng V?nh C?u G?CH BLOCK TRANG TRí G?ch Bê T?ng Th?ng Gió ?á GRANITE MARBLE ?á MARBLE ?á MARBLE NH?P KH?U ?á MARBLE VI?T NAM ?á GRANITE HOA C??NG ?á GRANITE VI?T NAM ?á GRANITE NH?P KH?U B?T TRéT T??NG B?t Trét T??ng N?i Th?t B?t Trét N?i Th?t DULUX B?t Trét N?i Th?t JOTUN B?t Trét N?i Th?t BOSS B?t Trét T??ng Ngo?i Th?t B?t Trét Ngo?i Th?t DULUX B?t Trét Ngo?i Th?t JOTUN B?t Trét Ngo?i Th?t BOSS S?N N??C S?N LóT N?T TH?T S?N LóT N?I TH?T DULUX S?N LóT N?I TH?T JOTUN S?N LóT N?I TH?T BOSS S?N LóT NGO?I TH?T S?n Lót Ngo?i Th?t DULUX S?n Lót Ngo?i Th?t JOTUN S?n Lót Ngo?i Th?t BOSS S?N PH? N?I TH?T S?n Ph? N?i Th?t DULUX S?n Ph? N?i Th?t JOTUN S?n Ph? N?i Th?t BOSS S?N PH? NGO?I TH?T S?n Ph? Ngo?i Th?t Dulux S?n Ph? Ngo?i Th?t Jotun S?n Ph? Ngo?i Th?t BOSS NGóI L?P NGóI ??T NUNG Ngói ??t Nung Phú An Ngói Viglacera Th?ng Long Ngói l?p Viglacera H? Long NGóI L?P ??NG NAI Ngói ?m D??ng NGóI L?P M? XU?N NGóI L?P BìNH D??NG NGóI L?P Y M? NGóI L?P PRIME NGóI XI M?NG NGóI MàU THáI LAN NGóI MàU LAMA NGóI MàU VI?T NH?T SJVC NGóI MàU SECOIN NGóI MàU NAKAMURA NGóI MàU ??NG T?M NGóI MàU DIC NGóI MàU RUBY NGóI ?á T? NHIêN Ngói ?á t? nhiên nh?p kh?u Ngói ?á T? Nhiên Lai Chau T?M L?P T?m l?p BITUM ph? ?á S?I ?á TRANG TRí ?á ?P T??NG ?á MàI BóNG ?á BóC ?á KI?U CáC LO?I ?á B?M GI? C? ?á X? M?T ?á GHéP ?á KH?NG QUY CáCH ?á SA TH?CH ?á NH?P KH?U ?á LáT S?N B? M?t CH? TAY TH? B? m?t B?M NHáM B? M?t KHò L?A B? M?t MàI PH?NG B? M?t C?T PH?NG ?á CU?I S?I S?I TRANG TRí VI?T NAM S?I TRANG TRí NH?P KH?U ?á CU?I L?N ?á C?NG TRìNH ?á TI?U C?NH NGO?I TH?T THI?T B? V? SINH CH?U B?P Ch?u B?p Tan á ??i Thành Ch?u B?p S?n Hà Ch?u B?p Toàn M? Ch?u B?p MALLOCA VòI B?P Vòi American Nóng L?nh Vòi B?p American L?nh Vòi B?p TOTO Nóng L?nh Vòi B?p TOTO L?nh Vòi B?p CAESAR Nóng L?nh Vòi B?p CAESAR L?nh Vòi B?p INAX Nóng L?nh Vòi B?p INAX L?nh Vòi Viglacera Nóng L?nh Vòi B?p Viglacera L?nh LAVABO Lavabo American Standard Lavabo INAX Lavabo VIGLACERA Lavabo CAESAR Lavabo TOTO Lavabo COSANI VòI LAVABO Vòi Lavabo TOTO Nóng L?nh Vòi Lavabo TOTO L?nh Vòi American Nóng L?nh Vòi Lavabo American L?nh Vòi Lavabo INAX Nóng L?nh Vòi Lavabo INAX L?nh Vòi Viglacera Nóng L?nh Vòi Lavabo Viglacera L?nh B?N C?U 1 KH?I B?n C?u American Standard B?n C?u INAX B?n C?u VIGLACERA B?n C?u CAESAR B?n C?u COSANI B?n C?u TOTO B?N C?U 2 KH?I B?n C?u American Standard B?n C?u INAX B?n C?u CAESAR B?n C?u VIGLACERA B?n C?u TOTO B?n C?u COSANI B?N TI?U B?n Ti?u Nam American B?n Ti?u Nam INAX B?n Ti?u Nam Caesar B?n Ti?u Nam Cosani B?n Ti?u Nam Viglacera B?n Ti?u N? Viglacera B?n Ti?u Nam TOTO B?n Ti?u N? TOTO VòI T?M HOA SEN Vòi T?m Hoa Sen American Vòi t?m hoa sen Viglacera Vòi T?m Hoa Sen INAX Vòi T?m Hoa Sen CAESAR Vòi T?m Hoa Sen TOTO Vòi T?m Hoa Sen COSANI SEN C?Y Sen Cay Viglacera Sen Cay American Standard Sen Cay INAX Sen Cay CAESAR Sen Cay TOTO B?N T?M B?n T?m American B?n T?m INAX B?n T?m CAESAR B?n T?m TOTO VòI SEN B?N T?M VòI X? B?N T?M VòI SEN ??T SàN PH? KI?N NHà B?P PH? KI?N PHòNG T?M BáT SEN B? Ph? Ki?n PH? KI?N PHòNG V? SINH Van x? b?n ti?u B? x? Lavabo Vòi x?t v? sinh Vòi n??c g?n t??ng THI?T B? B?N N??C B?n N??c Inox B?n N??c Tan á ??i Thành B?n N??c S?n Hà B?n n??c Toàn M? B?n N??c HWATA B?n N??c Nh?a B?n N??c Tan á ??i Thành B?n N??c S?n Hà B?n n??c Toàn M? Máy N?ng L??ng M?t Tr?i Máy N?ng L??ng M?t Tr?i Tan á ??i Thành Máy N?ng L??ng M?t Tr?i S?n Hà Máy N?ng L??ng M?t Tr?i HWATA PH? GIA X?Y D?NG KEO DáN G?CH CHà RON Men Keo Chà Ron Keo Dán G?ch ?p Lát Keo Dán ?á ?p Lát CH?NG TH?M G?CH ?á CH?NG TH?M G?CH NGóI CH?NG TH?M ?á GRANITE CH?NG TH?M ?á MARBLE D?u bóng 2K G?ch G?m ?á Trang Trí CH?NG TH?M X?Y D?NG CH?NG TH?M SàN CH?NG TH?M T??NG ?èN TRANG TRí CHI?U SáNG ?èN CHùM ?èN CHùM PHA Lê ?èN CHùM HìNH N?N ?èN CHùM ??NG KH?I ?èN G?N ?P TR?N ?èN M?M ?P TR?N LED ?èN PHA Lê ?P TR?N LED ?èN KI?U ?P TR?N ?èN ??N NH?A ?P TR?N ?èN ??N KIM LO?I ?èN G?N ?M TR?N ?èN M?T ?CH ?M TR?N ?èN LON ?M TR?N ?èN G?N T??NG ?èN VáCH ?èN VáCH G? ?èN VáCH PHA Lê ?èN T??NG SOI G??NG ?èN T??NG SOI TRANH ?èN TH? ?èN TH? LED ?èN TH? PHA Lê ?èN TH? CáC LO?I ?èN TH? TR? EM ?èN ??T BàN ?èN NG? ?èN NGO?I TH?T ?èN TR? C?NG ?èN VáCH NGO?I TH?T ?èN ?á S?N V??N ?èN G?M ?èN S?N V??N ?èN TR? C?T ?èN TH? NGO?I TH?T ?èN PHA NGO?I TH?T Hotline Kinh Doanh Kinh Doanh Báo Giá : 0983 954 010 Liên K?t S?n Ph?m Bán Ch?y S?n ph?m m?i G?ch ?p gi? c? 9.5x9.5 Giá : Liên h? g?ch block tr?ng c? Giá : Liên h? Ngói màu Lama L102 Giá : 9,500 VN? G?ch Cotto Viglacera B?c Th?m 30x30 ?? nh?t Giá : Liên h? ?á d?m ?p t??ng Phú An Giá : Liên h? G?ch lát n?n 15x90 GLN1590 005 Giá : Liên h? ?á lát san vàng 30x60 ch? tay Giá : Liên h? G?ch granite lát n?n 60x60 GLN60 RUS007 Giá : Liên h? G?ch Granite Th?ch Bàn Mu?i Tiêu Bóng 043 60x60 Giá : Liên h? G?ch lam gió bê t?ng 40cm Giá : Liên h? G?ch vi?n t??ng 7x60 GVT760 013 Giá : Liên h? B?n c?u 1 kh?i Viglacera V199 Giá : Liên h? G?ch lát n?n V?nh C?u GLNVC 15 Giá : Liên h? G?ch b?ng gió ??t nung tròn 40 GCTT40 Giá : Liên h? S?i cu?i t? nhiên Phú An ?a s?c 2cm Giá : Liên h? G?ch men CATALAN lát n?n 30x30 3368 Giá : Liên h? Th?ng Kê truy c?p ?ang Online : 18 H?m Nay : 657 Tháng Này : 18371 C?NG TY TNHH PHú AN CICOEN 25/34 ???ng TA 16, P.Th?i An, Q.12, TP.HCM Hotline : 0983 954 010 ?i?n tho?i : (08) 6279 7689 Fax : (08) 6250 8587 Email : vatlieuxaydungphuan@gmail.com ( 0 ) S?n Ph?m ?? Ch?n ??n Hàng Và Báo Giá

vatlieulamnha.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: VATLIEULAMNHA.COM
 Domain ID: 1769090047
 WHOIS Server: whois.nhanhoa.com
 Referral URL: http://www.nhanhoa.com
 Updated Date: 2015-08-01T03:15:42Z
 Creation Date: 2012-12-27T03:57:56Z
 Registry Expiry Date: 2017-12-27T03:57:56Z
 Sponsoring Registrar: Nhan Hoa Software Company Ltd
 Sponsoring Registrar IANA ID: 1710
 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Name Server: NS1.ZONEDNS.VN
 Name Server: NS2.ZONEDNS.VN
 Name Server: NS3.ZONEDNS.VN
 Name Server: NS4.ZONEDNS.VN
 DNSSEC: unsigned
>>> Last update of whois database: Tue, 14 Jun 2016 12:25:21 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars